Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало

I.   Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 ЗОП, касаеща обществена поръчка с наименование: „Творческа и техническа реализация на телевизионна продукция за ефира на бТВ“

1.1.              Договор за възлагане на пазарна консултация - публикуван на профила на купувача на 23.07.2019 г.

ДОГОВОР

Днес, 18.07.2019 г., в гр. София, между:

ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 202766380, със седалище и адрес на управление: област София - град, община Столична, гр. София п.к. 1618,  ул. "Хайдушко изворче" № 28, , ИН по ЗДДС BG 202766380, представлявано от заличена информация на осн. чл. 2 ЗЗЛД – изпълнителен директор и заличена информация на осн. чл. 2 ЗЗЛД – Главен счетоводител, от една страна, наричано по-нататък  ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

 на основание чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предвид експертните качества на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в областта на творческата реализация на телевизионни и кино продукции, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, срещу заплащане на възнаграждение, да предостави следните услуги:

1. предоставяне на експертна консултация с цел определяне на прогнозната стойност на подлежащата на възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обществена поръчка с наименование: „Творческа и техническа реализация на телевизионна продукция за ефира на бТВ“, като вземе предвид техническата спецификация, разработена от назначената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работна група със Заповед № 177/02.07.2019 г., както и всяка друга информация/данни, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. изготвяне на писмен доклад, съдържащ аргументирано предложение за прогнозна стойност на горепосочената обществена поръчка.

(2) Изготвеният доклад следва да отразява обективно тенденциите на пазара и да включва като минимум следните части: 

а/ анализ на финансовите параметри на сключвани в минал период договори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със сходен предмет;

б/ анализ на финансовите параметри на сключвани договори със сходен предмет от други възложители на територията на Р България;

в/ анализ на финансовите параметри на други, публично достъпни договори със сходен предмет;

г/ анализ на текущите условия за финансови параметри за сключване на договор със сходен предмет на пазара; актуални статистически данни;

д/ друго, по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

 Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и приключва с изпълнение на всички задължения на страните по него, но не по-късно от 7 календарни дни, считано от датата на подписването му.

(2) Предаването на разработения доклад, се удостоверява с приемателно-предавателни протоколи, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 Чл. 3. (1) Възнаграждението за изпълнение на настоящия договор е в размер на заличена информация на осн. чл. 36а, ал. 3 ЗОП ….(ххх) лева без ДДС.

(2) Във възнаграждението по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на дейностите по чл. 1 от договора. Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че възнаграждението за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

 Чл. 4. Възнаграждението по чл. 3, ал. 1 ще се изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в пълен размер, в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на приемателно-предавателен протокол за приемане на подлежащия на изготвяне доклад по договора.

 Чл. 5. Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: …. Заличена информация на осн. чл. 2 ЗЗЛД

 IV.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи консултациите и доклада по чл. 1, в сроковете, определени в чл. 2 от настоящия договор.

2. Да извършва проверки на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на настоящия договор, да дава насоки и искания за структуриране на документа.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието, информацията и документите, необходими му за извършване на услугите по чл. 1 и изискани му писмено.

2. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, незабавно при узнаването им.

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение съгласно чл. 3, по реда на чл. 4 и чл. 5 от настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

1. получи в срок уговореното възнаграждение, съгласно чл. 4 и чл. 5 от настоящия договор;

2. иска от Възложителя съдействие, информация и документи, необходими му за извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор;

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши дейностите от предмета на договора качествено и в срок, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да изпълнява всичките му нареждания във връзка с тях.

2. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на дейностите по договора, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност.

3. Да не разпространява информация по отношение на настоящия договор и документите, изготвяни от него и да не взема участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване  участва, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

4. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко време до документите, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

5. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора, а така също и да му предостави всички авторски права върху тях като осигури тяхното необезпокоявано и свободно ползване.

6. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

 V. ПРИЕМАНЕ

 Чл. 7. (1) Приемането на изпълнената, в съответствие с договора работа, се извършва с подписването на приемателно-предавателни протоколи от страните.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в срок от 2 (два) работни дни от датата на предаване на съответния документ по ал. 1 да го прегледа и да даде своите забележки и/или възражения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид.

(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приеме без възражения изработен документ, страните подписват протокол за предаване-приемане в срок до 2 (два) работни дни от изтичане на срока по ал. 2.

(4) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки или възражения във връзка с изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доклад, той уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид и връща доклада с писмени указания за отстраняване на допуснатите в него несъответствия и непълноти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани допуснатите непълноти и несъответствия в срок до 3 (три) работни дни от получаване на уведомлението по предходното изречение. В рамките на посочения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документа, съобразен с неговите бележки и възражения. В този случай страните подписват приемателно-предавателен протокол за изпълненото в посочения в ал. 3 срок.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да задържа копия от документи и данни след завършване на работата по договора или да ги използва за цели, които не са свързани с договора, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

 Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за неточното и некачествено и в срок изпълнение на дейностите по този договор.

 Чл. 9 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно и в срок възложеното му или част от него, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 лева за всеки просрочен ден до окончателното изпълнение на съответно възложеното, но не повече от 20 % от сумата посочена в чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

(2) При забава в изплащането на дължимо възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи обезщетение за забавеното плащане в размер на законната лихва за забава.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена допълнително.

 Чл. 11. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

 VIІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 Чл. 12. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка, когато страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Не е конфиденциална информацията, която се съдържа в представения и разработен доклад от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в изпълнение предмета на договора.

 Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността – предмет на този договор, с изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното писмено съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на изпълнение на договора, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да извършват действия в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възползвайки се от предоставената му информация, получена в хода на изпълнение на договора.

(5) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, включително и съдържащите конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) До откриване на процедурата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да пазят в тайна всички данни и обстоятелства, които са му станали известни във връзка с работата му.

 VIII. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

 Чл. 14. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, съгласно чл. 306 от Търговския закон.

 Чл. 15 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум нанесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, ако е предвиден такъв, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

 Чл. 16. Изменения в клаузите на договора са възможни по реда на гражданското законодателство в страната, само при условията на Закона за обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което става неразделна част от договора.

 IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 Чл. 17. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора или по тяхно взаимно съгласие изразено писмено.

 Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с тридневно писмено предизвестие, при наличие на основателни съмнения за неизпълнение в срок на възложеното и/или за некачествено изпълнение.

 Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че е налице неточно неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, което е съществено за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 X. СПОРОВЕ

 Чл. 20. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно чрез споразумение.

 Чл. 21. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.

 ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл. 22. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

 Чл. 23. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявки и съобщения, предвидени в този договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу подпис на страната (чрез законния й представител, чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице), на съответния адрес, посочен в титулната част на договора. Отделно от това страните ще разменят текуща, работна кореспонденция и информация и документи по повод изпълнение задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 1 от настоящия договор, на следните електронни адреси:

Заличена информация на осн. чл. 2 ЗЗЛДза ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

заличена информация на осн. чл. 2 ЗЗЛД – за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси/ел. поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, предизвестия, уведомления и заявки и същите се считат за редовно връчени.

Настоящият договор се състави в три оригинала – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 Заличена информация на осн. чл. 2 ЗЗЛД             Заличена информация на осн. чл. 2 ЗЗЛД

Заличена информация на осн. чл. 2 ЗЗЛД             Заличена информация на осн. чл. 2 ЗЗЛД

Изпълнителен директор                                              

на ДП „Български спортен тотализатор“                

 Заличена информация на осн. чл. 2 ЗЗЛД

Заличена информация на осн. чл. 2 ЗЗЛД

Главен счетоводител

на ДП „Български спортен тотализатор“                

 1.2.  Резултат от проведена Пазарна консултация – публикуван на профила на купувача на 29.07.2019 г.:

Вх. № 02-06-1146/24.07.2019 г.

ДО

Г-Н ДАМЯН ДАМЯНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“

 

Експертна консултация с цел определяне на прогнозната стойност на подлежащата на възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обществена поръчка с наименование: „Творческа и техническа реализация на телевизионна продукция за ефира на бТВ“

от

заличена информация на осн. чл. 2 ЗЗЛД,

Експерт в направление Телевизионни и кино продукции

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАМЯНОВ,

Представям на вашето внимание експертна консултация с цел определяне на прогнозната стойност на подлежащата на възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обществена поръчка с наименование: „Творческа и техническа реализация на телевизионна продукция за ефира на бТВ“.

Предвид сферата ми на работа в областта на реализирането на кино и телевизионни продукции в България и в региона през последните над 10 г, мога да твърдя, че пазарът е особено динамичен като тенденция на нарастване на производствените разходи и тези за наемане на техника за обезпечаване на студийни и снимки на терен, отбелязват трайна тенденция в посока нагоре, т.е. разходите за наемане на екип и техника нарастват. Особено ясно се откроява тази тенденция през последните 3 години. Причините за това са абсолютно обективни и са част от анализа, който направих и представям на вашето внимание:

 I.   Aнализ на финансовите параметри на сключвани в минал период договори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със сходен предмет:

 Доколкото досега Възложителят не е възлагал тази дейност като самостоятелна, а единствено като поддейност в договор за “Пълно рекламно обслужване”, мога да заключа, че към момента на възлагане, цената на тази дейност е била релевантна за 2017 г. и за продукция, реализирана в ефира на БНТ. Сравнителен анализ обаче между нстоящия предмет „Творческа и техническа реализация на телевизионна продукция за ефира на бТВ” и посочената по-горе поддейност от договора за ‘Пълно рекламно обслужване“ е невъзможен, доколкото сравнението е между различни игри, различни формати, различни ефири. Сравнителният финансов анализ за реализирането тези два вида продуциране, би бил некоректен.

Нерелевантно е и съпоставянето на стойностите на договора на bTV за продуциране на предаването за тегленето на част от игрите в ефира на bTV от 2016 г. поради настъпване на съществени промени, описани по-долу в този документ в точка IV.

 II. Анализ на финансовите параметри на сключвани договори със сходен предмет от други възложители на територията на Р България:

 Доколкото БСТ е единственият държавен хазартен оператор на територията на Р България, у нас няма сключвани договори със сходен предмет от други възложители, които да са обявени по реда на Закона за обществените поръчки.

 III. Анализ на финансовите параметри на база обективни познания за пазара на телевизионни продукции в България със сходен предмет:

 Некоректно би било директното сравнение между предаването на БСТ, реализирано в ефира на bTV и тези на преките конкуренти – Национална лотария АД и Евробет АД, реализирани в ефира на Нова ТВ. Предаването на БСТ се излъчва на живо, докато това на конкурентите се излъчва на запис. Игрите, реализирани по време на двете предавания са различни. Времетраенето на предаванията е различно. Различни са и имиджовите цели, както и внушението за доверие, което БСТ постига с предаванията на тегленията на тиражите на живо.

Доколкото договорните отношения между частните хазартни оператори и продуцентите на телевизионните им продукции са предмет на търговска тайна, мога да остойностя приблизително конкурентната продукция, която надхвърля минимум 6-кратно стойността на продукцията на БСТ в ефира на  bTV.

 IV. Aнализ на текущите условия за финансови параметри за сключване на договор със сходен предмет на пазара; актуални статистически данни:

 За целите на този анализ трябва да се вземат предвид няколко фактора:

 1. Повишаването на осигурителните прагове от квалификационните групи в направление кино и телевизионни продукции съм отбелязал в таблицата по-долу. От нея е видно, че в рамките на последните години, размерът на осигурителните прагове е повишаван 3 пъти за професиите, които са пряко ангажирани с реализацията на кино и телевизионни продукции. За посочения период увеличението е в размер на от 28 до 33%. Това, разбира се, оказва пряко влияние и върху увеличение размера на възнагражденията:

Длъжност и квалификационна група       КОД по НКПД

финансов директор                                 12117001

графичен дизайнер                                 21663008

редактор                                                26426020

режисьор                                               26546008

сценарист                                               26416007

счетоводител                                         24116004

монтажист                                             34353019

оператор                                               35213018

тонрежисьор                                         35215005

стилист                                                  41202005

гримьор                                                 51422001

фризьор                                                51412001

МОД 2016 МОД 2017 МОД 2018 МОД 2019

485           485          510          560

438           460          510          560

438           460          510          560

438           460          510          560

438           460          510          560

438           460          510          560

420           460          510          560

420           460          510          560

420           460          510          560

420           460          510          560

420           460          510          560

420           460          510          560

Увеличение 2019 г. спрямо 2016 г. в %

15 %

28 %

28 %

28 %

28 %

28 %

33 %

33 %

33 %

33 %

33 %

33 %

Увеличения за периода 2016 г.  - 2019 г.

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2. Откриването на нови телевизии – само през последната година на пазара се появиха две нови телевизии:

·         БСТВ - Медията предлага политематична 24-часова програма, адресирана към всички възрасти. Телевизията разработва теми, репортажи и разследвания по сигнали на зрители и поддържа връзка с аудиторията чрез директни включвания в предаванията, социалните мрежи и собствена уеб платформа.

Българска свободна телевизия стартира на 24 януари 2019 г. и е регистрирана от СЕМ като национален обществен оператор с лиценз ЛРР-02-4-159-01

 ·         Телевизия Българе – на 27 февруари 2019 г. стартира ТВ Българе. Тя създава български формати на представяне, популяризира българските артисти и творци, подкрепя българските производители и търговци, подпомага с идеи и решения местното и държавно управление. Екипът на телевизията наброява 70 човека – техници, оператори, монтажисти, режисьори, редактори, водещи на предавания.

 За целите на този анализ няма да се ангажирам да оценявам качеството на продукцията на посочените телевизии, нито профила им. Но появата на нови играчи променя съществено пазара на труда в този бранш, в който професионално обучените кадри са недостатъчни. Появата на две нови телевизии увеличава конкурентостта на пазара на експерти в сферата на кино и телевизионните излъчвания и така повишава нивата на заплащане на специалистите в ресора. Затова добре подготвените кадри в този бранш търсят адекватно заплащане и сигурни ангажименти, което изключва заплащането на проектен принцип и почасова ставка.  

3. Реализирането на все по-мащабни телевизионни и кино продукции:

Ако доскоро поведението на кино и телевизионните продуценти беше по-скоро консервативно по отношение на инвестицията в техника, нови технологии и мащабни проекти, тази тенденция през последните 3 години се промени. Българският зрител вече е развил висок художествен вкус по отношение на аудио-визуалното качество на продукцията в ефира. За пример мога да дам продукции като “Като две капки вода”, “X-фактор”,  “Гласът на България”, “Мастър Шеф”, както и продукциите на преките конкуренти на БСТ. Зрителите има високи очаквания по отношение на телевизионните продукции. За да гарантираме, че ще съхраним и добавим стойност към високите стандарти, които БСТ трябва да поддържа, е нужно да отговорим на завишените критерии и очаквания на аудиторията. Затова, както външните снимки, така и тези в студиото трябва да са реализирани с качествена техника и добре обучен екип. Това предполага повишаване на разходите в няколко посоки:

·         Въвеждане на допълнителни функции и позиции, необходими за оптимизиране на процеса на работа – координатор, организатор, отговорник по декора, юрист и други.

·         Допълнителна техника и технически лица, нужни за реализирането на видеа извън студиото, с цел повишаването на качеството на визията им.

·         Наемане на допълнителна снимачна техника, необходима за заснемането на видеа, извън студиото.

 4. Въвеждането на нови технологии в bTV

 През 2016-а година bTV въведоха аргументираната /т.е. добавена/ реалност като едно от предимствата в новинарското им студио. Така станаха възможни тотални трансформации и 3D визуализации, които вече се ползват всекидневно.

Благодарение на аргументираната реалност в нашето зрително поле се появяват образи, информативни графики, аудио и други сензорни подобрения. Те се обновяват непрекъснато, за да отразяват движенията на камерата. 

За още по-въздействащо изживяване на аудиторията от години bTV използват не само аргументирана реалност, но и 3D mapping и 360-градусови видеа, както в новините, така и в развлекателните предавания. Новото студио на bTV, което стартира на 1 юни 2019 г., е пространство, в което се прилагат творчески решения и авангардни технологии на световно ниво. Новинарските емисии и сутрешният блок са интегрирани в едно пространство със системен дизайн, без това да води до загуба на идентичност на отделните предавания и журналисти. Студиото е високо технологично, уникално за Централна и Източна Европа и обединява в себе си всичко, което сме правили до момента, но на едно по-високо ниво.

Информацията и визуалната връзка между актуалните предавания и новинарски емисии протича плавно. Между предаванията има интерактивност, водещите се движат свободно пред камерите в 360-градусова медийна среда, която в момента разполага и с най-голямата LED инсталация в Европа.

Комбинацията между възможностите на новото интегрирано студио, сред които е още по-усъвършенствана AR технологията, както и HD качеството на излъчване, създават у зрителите неповторимо преживяване с висококачественото съдържание на bTV Media Group.

 Технологичните нововъведения изправят телевизионните екип пред предизвикателството да повишават знанията и уменията си за работа с тях. Това от една страна увеличава компетенциите им, но редом с това повишава и стойността на труда им. Въвеждането на нови технологии, които все по-бързо и категорично навлизат в кино и телевизионните продукции, оскъпяват себестойността на произвежданият продукт – от една страна заради инвестицията, която новите промени изискват и от друга заради повишаване цената на експертите в екипите. За целите на телевизионна продукция, която има 4 пъти излъчвани на живо в национален ефир са необходими екипи с изключителна висока професионална експертиза. Ценовата ставка, на която тези екипи могат да бъдат наети се покачва с бързи темпове най-вече след 2016 г. след все по-бурното навлизане на новите технологии.

 5. Отварянето на възможността за работа на европейския пазар:

 Реализацията и заснемането на редица световни кино продукции на нашия пазар, както и възможността на кадрите да работят срещу по-високи ставки на територията на Европа също повишава цената на пазара на труда на специалистите, ангажирани в кино и в телевизионния бранш.

 

Заключение:

 

Като взех предвид горепосочените факти и техническата спецификация, разработена от назначената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работна група със Заповед № 177/02.07.2019 г, в табличен вид представям дейностите и състава на оптималния екип, който е необходим, за да осигури безпроблемно протичане на предаване на живо в национален ефир с необходимото качество на продукцията:

 I. Бюджет за производството на графична опаковка за телевизионна продукция за ефира на бТВ *

Дейност

Брой

Ед. цена

Тотал

Графична опаковка

1

20 000

20 000

Композиране на музика за шапка и за нуждите на предаването като цяло

1

5 000

5 000

 Общо

25 000

·         разходът е еднократен за период от 3 години

 

II.                 Бюджет екип*

Брой

Ед. цена

Тотал

Екип за производство на тв предаване "Спорт Тото"

Продуцент

1

5 000

5 000

Режисьор на месец

1

3 000

3 000

Режисьор на пулт

1

1 500

1 500

Оператор airbox

1

1 000

1 000

Главен редактор

1

1 500

1 500

Сценарист

1

2 000

2 000

Редактор външни снимки

1

1 200

1 200

Отговорен оператор

1

1 800

1 800

Оператори на месец

4

1 200

4 800

Оператор външни снимки

1

1 800

1 800

Звукорежисьор външни снимки

1

1 200

1 200

Декоратор / реквизитор

1

1 100

1 100

Оператор тайтълбокс

1

1 000

1 000

Тонрежисьор

1

1 500

1 500

Монтажист

1

2 000

2 000

Директор продуция

1

2 500

2 500

Помощник организатор за големите ефири

1

1 000

1 000

Гримьор

1

1 200

1 200

Фризьор

1

1 200

1 200

Стилист

1

1 200

1 200

Осветител

2

1 100

2 200

Водещ

2

3 500

7 000

Координатор

1

1 300

1 300

Финансов директор

1

2 000

2 000

Организатор – външни снимки

1

1 500

1 500

Счетоводство

1

1 500

1 500

Юрист

1

1 000

1 000

Тотал екип за 1 /един/ календарен месец

54 000

Тотал екип за 12 /дванадесет/ календарни месеци

648 000

 * Възнагражденията са брутни

 III. Бюджет други разходи свързани с производството

Наем на офис

1

2 500

2 500

Консумативи за снимки

1

2 500

2 500

Разходи външни снимки на месец/наем допълнителна техника, транспортни разходи, командировъчни екип, хонорар за участници и др./

1

7 400

7 400

 Общо други разходи за 1 /един/ календарен месец

12 400

Общо други разходи за 12 /дванадесет/ календарни месеци

148 800

 Общи производствени разходи за 12 месеца*:  796 800 лв.

·         без разходите за графична опаковка за телевизионна продукция за ефира на бТВ

Всички цени са без добавен ДДС

Дата: 24.07.2019 г.

С уважение:

Заличена информация на осн. чл. 2 ЗЗЛД

 
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign