Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 16.11.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.12.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-12
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2017-0008
Статус: Изпълнена

Обект на настоящата обществена поръчка, по всяка от обособените позиции (№ 1, 2 и 3), е доставка на електрическа енергия и предоставяне на услуги по балансиране на краен клиент. Обществената поръчка се възлага като доставка, тъй като стойността на стойността на стоките, подлежащи на доставка надвишава стойността на услугите, подлежащи на предоставяне, последните са само съпътстващи изпълнението на основната дейност.

Предметът на всяка обособена позиция (№ 1, 2 и 3) включва извършване на доставки на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) за всички тарифни зони (върхова, дневна, нощна) и нива на напрежение (средно и ниско) за обектите на ДП БСТ, посочени по списък към Техническите спецификации, чието прогнозно количество е както следва:

Обособена позиция № 1 – 2 100 000 кW

Обособена позиция № 2 – 1 050 000 кW

Обособена позиция № 3 – 1 500 000 кW

Количествата по всяка обособена позиция се определят с точност, в зависимост от възникналата необходимост.

Предметът на всяка Обособена позиция № 1, 2 и 3, включва и извършване на съпътстващи доставката дейности – по балансиране на краен клиент.


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign