Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
 
ДП "Български спортен тотализатор" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, разделена на обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска, Северозападна и Югозападна регионални дирекции на БСТ Обособена позиция № 2 - „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и Северна Централна регионални дирекции на БСТ Обособена позиция № 3 - „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна Централна регионални дирекции на БСТ", чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 16.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.12.2017 17:00

Статус: Изпълнена

Още
ДП "Български спортен тотализатор" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Предоставяне на охранителни услуги”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Софийска регионална дирекция, Югозападна регионална дирекция и Южна централна регионална дирекция“; Обособена позиция № 2 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Югоизточна регионална дирекция и Североизточна регионална дирекция“; Обособена позиция № 3 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Северна централна регионална дирекция и Северозападна регионална дирекция“, чрез пряко договаряне по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 01.09.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.09.2017 17:00

Статус: Възложена

Още
ДП "Български спортен тотализатор" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени позиции: Обособена позиция I: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна кредитна институция (банка)“ Обособена позиция II: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиция IIІ: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиция IV: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиция V: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна кредитна институция (банка)“, чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 12.04.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.05.2017 17:00

Статус: Изпълнена

Още
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign