Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
 
ДП "Български спортен тотализатор" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, разделена на обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска, Северозападна и Югозападна регионални дирекции на БСТ Обособена позиция № 2 - „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и Северна Централна регионални дирекции на БСТ Обособена позиция № 3 - „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна Централна регионални дирекции на БСТ", чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 19.12.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.01.2019 17:00

Статус: Изпълнена

Още
ДП "Български спортен тотализатор" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: "Предоставяне на охранителни и други свързани с тях услуги и доставки“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на охранителни и други свързани с тях услуги и доставки по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Софийска регионална дирекция, Югозападна регионална дирекция, Южна централна регионална дирекция и Югоизточна регионална дирекция“ Обособена позиция № 2 „Предоставяне на охранителни и други свързани с тях услуги и доставки по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на и Северозападна регионална дирекция, Северна централна регионална дирекция и Североизточна регионална дирекция", чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 03.09.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.10.2018 17:00

Статус: Възложена

Още
ДП "Български спортен тотализатор" обявява като предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Предоставяне на застрахователни услуги", по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани с живота и здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“; Обособена позиция № 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“; Обособена позиция № 4: „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“; Обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“, чрез открита процедура по реда на ЗОП

Дата на създаване на преписката: 10.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.09.2018 17:00

Статус: Изпълнена

Още
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign