Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 14.11.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.12.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2019-08
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2019-0007
Статус: Възложена

Предметът на настоящата поръчка, по всяка от обособените й позиции, обхваща извършването на доставки по заявка на БСТ за фабрично нови автомобили като печалба в тиражи /редовни, специални или други/ на организираните от предприятието игри и по изключение – автомобилите, предмет на доставка, могат да бъдат използвани и за покриване на други необходимости на предприятието.
Подлежащото на доставяне количество автомобили по обособена позиция I – до 90 броя.
Подлежащото на доставяне количество автомобили по обособена позиция II – до 54 броя.
Всяка една доставка се осъществява само след предварителна заявка от страна на Възложителя. Възложителят може и да не заяви цялото предвидено количество; в рамките на обособена позиция, един вид автомобил може да бъде поискано от Възложителя да се замени с друг вид автомобил, като се запази предложената единична цена на заявявания вид и максималната оферирана от участника стойност за изпълнение на поръчката по съответна обособена позиция.


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign