Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 08.06.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.07.2020 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2020-04
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2020-0004
Статус: Възложена

С настоящата обществена поръчка, БСТ цели да бъдат избрани изпълнители по договори за предоставяне на услуги от банки /кредитни институции/ с оглед спазване на правилата на ЗОП и на Правилника да прилагане на Закона за публичните предприятия  /ППЗПП/, с предмет:
1. свободни парични средства - депозити; разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;
2. платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо;
3. свързаните с посочените в т. 1 и т. 2 дейности, предоставяни от кредитни институции.
Изпълнителите по обособени позиции от I до III, следва да предоставят на възложителя, общо по трите позиции до 300 броя реални терминални устройства ПОС, на места посочени от БСТ. Броят и местата, на които ще бъдат поставени терминалните устройства, ще бъдат определени със заявка от възложителя. Терминалните устройства ПОС ще служат за приемане на плащания с дебитни и кредитни карти, за периода на действие на договора. Банките запазват собствеността върху предоставените устройства.Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign