Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 19.12.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.01.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2018-13
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2018-0008
Статус: Затворена

Предметът на всяка обособена позиция (№ 1, 2 и 3) включва извършване на доставки на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) за всички тарифни зони (върхова, дневна, нощна) и нива на напрежение (средно и ниско) за обекти на ДП БСТ, посочени по списък към Техническите спецификации, чието прогнозно количество за период от 24 календарни месеца е както следва:

Обособена позиция № 1 – 4 000 000 кWh

Обособена позиция № 2 – 1 900 000 кWh

Обособена позиция № 3 – 2 800 000 кWh

Количествата по всяка обособена позиция се определят с точност, в зависимост от възникналата необходимост.

Предметът на всяка Обособена позиция № 1, 2 и 3, включва и извършване на съпътстващи доставката дейности – по балансиране на краен клиент.Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign