Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 12.03.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.04.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2019-03
Процедура: публично състезание
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2019-0003
Статус: Изпълнена

Предметът на поръчката обхваща извършване на доставки по заявка на БСТ за:

1.      канцеларски материали

2.      консумативи за периферни устройства - принтери, копирни машини, многофункционални машини и факсове и др., наричани в настоящата документация общо „стоки“, разпределени по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“ – с прогнозно количество от 127 732 бр. /количеството е определено на база потребление през предходната година и е възможна неговата промяна по време на изпълнение на договора, сключен въз основа на настоящата поръчка/;

Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, попадащи в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“ – с прогнозно количество от 11 195 бр. /количеството е определено на база потребление през предходната година и е възможна неговата промяна по време на изпълнение на договора, сключен въз основа на настоящата поръчка/.

 Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign