Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 28.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.04.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2019-02
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2019-0002
Статус: Възложена

Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в моментни лотарийни игри“: Предметът на тази обособена позиция обхваща отпечатването и доставка на удостоверителни знаци – талони за участие в различни разновидности на моментните лотарийни игри, организирани от ДП БСТ.

Видовете талони и бройки за участие, са съобразно текущите и подлежащи на организиране игри на предприятието, като тяхното количество/обем ще е в зависимост от текущото потребление, в рамките на предвидения финансов ресурс за изпълнението на поръчката /ориентировъчно количество – 15 000 000 бр. на годишна база/.

Обособена позиция № 2: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри със залагания върху резултатите от спортни състезания“: Предметът на тази обособена позиция обхваща отпечатването и доставка на удостоверителни знаци – 1/ фишове за участие в различни разновидности на числовите лотарийни игри и игрите със залагания върху резултатите от спортни състезания, организирани от ДП БСТ и чиито залози се приемат по наземен път; 2/ ролки за издаване на квитанции /за направен залог, за анулиран залог, за изплатена печалба и др. под/.

Видовете и бройки фишове и ролки за квитанции относно направен залог, са съобразно текущите и подлежащи на организиране игри на предприятието, като тяхното количество/обем ще е в зависимост от текущото потребление, в рамките на предвидения финансов ресурс за изпълнението на поръчката /ориентировъчно количество – 30 000 000 бр. фишове и ролки на годишна база/.


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign