Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 08.05.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.05.2020 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2020-02
Процедура: пряко договаряне
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2020-0002
Статус: Изпълнена

В изпълнение на услугите, за постигане целите за подпомагане на физическото възпитание и спорта в Република България, БСТ ще избере изпълнител, който да осъществява всички дейности, свързани с организацията, провеждането и отчитането на посочените в техническата спецификация седем групи събития за периода от юни до декември 2020 г. и включените в тях съпътстващи ги дейности и поддейности. Изпълнението ще бъде възлагано със заявка от възложителя.


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign