Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за възлагане на обществени поръчки в ДП „Български спортен тотализатор“

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.(1) Настоящите вътрешни правила определят организацията на работата при:
т. 1. Изпълнението на дейностите по планиране, подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” (БСТ);
т. 2. Реда за планиране, организиране и разглеждане на събирани оферти по реда на глава 8А от ЗОП в БСТ;
т. 3. Контрола на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;
т. 4. Архивирането на документацията на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки/събраните по реда на глава 8А ЗОП оферти в БСТ;
т. 5. Координацията между структурните звена на Централното управление; задължения и отговорности на служителите в БСТ;
т. 6. Съхранението и достъпа до документите, създадени и събрани в хода на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки и на събирането на оферти по реда на глава 8А ЗОП.
(2) Организацията на работа и изпълнението на дейности по възлагане на обществени поръчки в БСТ се извършва в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и Правилата за избор на изпълнител на финансови услуги по Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРПДТДДУК), Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ (УПБСТ) и другите нормативни актове, имащи отношение към дейността.

Чл. 2. (1) Орган по възлагане на обществените поръчки в БСТ е изпълнителният директор. Той може със заповед да упълномощава директори на дирекции или ръководители на отдели /служители на ръководна длъжност при ЦУ на БСТ/, да изпълняват отделни негови правомощия във връзка с организирането и провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки/събирането на оферти по реда на глава 8А ЗОП.
(2) Организацията по изпълнението на настоящите вътрешни правила се осъществява от структурните звена на ЦУ на БСТ, съобразно техните функции.
(3) Контролът по изпълнението на настоящите вътрешни правила се осъществява от служителя „ръководител, вътрешен одит“ при ЦУ на БСТ.

Чл. 3. Вътрешните правила имат за цел:
1. Постигане на икономично и ефективно осъществяване на целите и задачите на БСТ в областта на възлагане и контрол на обществените поръчки.
2. Прозрачност на процедурите по възлагане на обществените поръчки в БСТ.
3. Осигуряване на пълна, точна и своевременна информация при вземане на управленски решения, свързани с обществените поръчки.
4. Създаване на вътрешна организация и координация между отговорните структурни звена на БСТ и служителите в предприятието.

 

ГЛАВА II
ПЛАНИРАНЕ

Чл. 4. (1) В срок до 15 ноември на текуща година, директорите на дирекции и ръководител УМЦ – гр. Велинград, представят заявки за необходимостта от всички доставки, услуги, строителство и проекти през следваща календарна година, като изготвят предложения за възлагане на обществени поръчки съобразно нуждите на ръководените от тях структурни звена.
(2) Предложенията по ал.1 /заявките/ трябва да съдържат опис на всички планирани разходи по пера, а така също и описание на предмета, обосновка на необходимостта от всяка от предложените обществени поръчки и друга специфична информация за доставки, услуги, строителство и проектиране поотделно, както следва:
1. За обществени поръчки за доставки – описание на доставката, предвиждан срок на договор/рамково споразумение, количество, прогнозна обща стойност на стоките без ДДС, включително на обособените позиции, място на доставката, друга информация, когато е приложима и обосновка за необходимостта;
2. За обществени поръчки за услуги – описание на услугата, предвиждан срок на договор/рамково споразумение, категория на услугата, количество, прогнозна обща стойност на услугата без ДДС, включително на обособените позиции, място на извършване на услугата, друга информация, когато е приложима и обосновка за необходимостта;
3. За обществени поръчки за строителство – описание и обем на строителството, предвиждан срок на договор/рамково споразумение, прогнозна стойност на строителството без ДДС, включително на обособените позиции, място на извършване на строителството, друга информация, когато е приложима и количествено-стойностна сметка и обосновка за необходимостта.
4. За обществени поръчки за проектиране – описание и обем на проектирането, прогнозна стойност за изготвяне на проекта без ДДС, място на реализация на проекта, друга информация, когато е приложима и подробна обосновка за необходимостта.
(3) Прогнозната обща стойност на всяка от предложените обществени поръчки се изчислява по реда на чл. 15 ЗОП.

Чл. 5. (1) Предложенията по чл. 4 от Правилата се представят на изпълнителния директор на БСТ на хартиен и електронен носител, който ги резолира съответно до директор дирекция „Финансово стопанска“ /ДФС/ - за анализ на дейността и разходите и тяхното обобщаване и до директор дирекция „Правна и обществени поръчки“ /ДПОП/ при ЦУ на БСТ – за определяне вида на приложимата процедура, на база предоставената му от директор ДФС информация.
(2) След обобщаване на предложенията по чл. 4 от Правилата, в срок до 31 декември на текущата година, директор ДПОП, изготвя и представя на изпълнителния директор на БСТ справка за всички планирани обществени поръчки/събирания на оферти, които следва да се открият и проведат през предстоящата година, с изключение на тези за доставки и услуги по чл. 14, ал. 5 от ЗОП. Справката се съгласува с ДФС относно финансовата обезпеченост на планираните процедури.
(3) Справката по чл. 5, ал. 2 от Правилата съдържа най-малко: описание на отделните видове доставки, код, съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки, количество и предвидена обща стойност на стоките, включително на обособените позиции при поръчки за доставки; вид, категория и предвидена обща стойност на услугите, включително на обособените позиции при поръчки за услуги; описание, обем и място на извършване на строителството, включително на обособените позиции при поръчки за строителство; описание и обем на проектирането, код, съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки, предвиждана стойност за изготвяне на проекта без ДДС, място на реализация на проекта и при необходимост друга информация.
(4) Справката по чл. 5, ал. 2 от Правилата се предоставя от изпълнителния директор на Управителния съвет на БСТ, който взема решение за провеждане на процедури/събиране на оферти за възлагане на обществени поръчки, с изключение на тези за доставки и услуги по чл. 14, ал. 5 ЗОП.
(5) С решението по чл. 5, ал. 4 от Правилата се определя предмета на обществената поръчка, срока, за който следва да бъде сключен договора/рамковото споразумение, максималната стойност на бюджета по изпълнението на договора, ако предмета на поръчката позволява това. С решението по чл. 5, ал. 4 от Правилата се определя начина на разработване на документацията за възлагане на конкретна обществена поръчка /само от служители на предприятието, само от външни на предприятието лица или смесено/.   

Чл. 6.(1) Служител от отдел „Обществени поръчки“, ДПОП, въз основа на решението по чл. 5, ал. 4 от Правилата, но не по – късно от 1 март на текуща година, изготвя и изпраща до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра за обществените поръчки на предварително обявление за всички поръчки, които БСТ възнамерява да възложи до края на текущата година и ги публикува в Профила на купувача.
(2) Предварителното обявление по предходната алинея се изготвя и изпраща при спазване разпоредбите на чл. 23 ЗОП и чл. 5 и чл. 6 от ППЗОП, а се публикува в Профила на купувача съгласно чл. 22б, ал. 4 ЗОП.

Чл. 7. (1) При необходимост от възлагането на обществени поръчки, които не са включени в решението по чл. 5, ал. 4 от Правилата, същото се осъществява след вземане на конкретно решение от Управителния съвет на БСТ, въз основа на направено мотивирано предложение, отговарящо на изискванията на разпоредбите на настоящата глава.
(2) Предложенията по предходната алинея се съгласуват от ДФС относно възможността за осигуряване на необходимите средства.

ГЛАВА ІІІ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПО ПРОЦЕДУРИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЗОП

Чл. 8. (1) За всяка предвидена обществена поръчка в решение по чл. 5, ал. 4 от Правилата или чл. 7, ал. 1 от Правилата, изпълнителният директор със заповед назначава работна група, която да разработи и представи проект на документация за съответната обществена поръчка.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определя срокът за работа на работната група, ръководителят и съставът й, който не може да бъде по-малък от трима членове, един от които задължително е с юридическо образование и най-малко един експерт, който има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. При липса на служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност, се осигуряват външни експерти от списъка по чл. 19, ал.2, т. 8 ЗОП или други, чрез възлагане в съответствие със ЗОП.
(3) При наличие на затруднения в работата на работната група по разработване на проекта на документацията, след мотивирано искане от ръководителя й, изпълнителният директор може да удължи срока за работа, определен със заповедта по ал. 1 и/или да включи допълнителни лица.
(4) Когато е взето решение по чл. 5, ал. 5, изр. 2 от Правилата - документация за обществена поръчка да бъде разработена изцяло от лица, които не са служители на предприятието, изпълнителният директор сключва договор с това/тези лица, при спазване на съответните нормативни правила за сключването му и като осигурява спазването на чл. 8, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП. В този случай не се назначава работна група по смисъла на ал. 1 – 3 от настоящия член.
(5) При разработване на документация за възлагане на финансови услуги следва да бъде спазен чл. 13б и Приложение № 3 към него от ПРПДТДДУК.

Чл. 9. (1) Ръководителят на работната група организира разработването на документацията за възлагане на обществената поръчка, ръководи заседанията на групата и контролира изпълнението на задълженията на нейните членове.
(2) След приключване на работата на работната група, проектът на документация се предава на изпълнителния директор, с докладна записка, подписана от всички членове на работната група.
(3) Когато разработването на документация се извършва изцяло от лица, които не са служители на предприятието, същата се подписва от всички лица, участвали в изготвянето й и се предава с протокол.

Чл. 10. Лицата по чл. 8 от Правилата, на които е възложено разработването на документация за обществена поръчка, изготвят същата в съответствие със изискванията на ЗОП, ППЗОП, и приложимите в съответната дейност актове.

Чл. 11. (1) Документацията за възлагане на обществена поръчка /ведно с решение и обявление/, заедно с решението на Управителния съвет могат да се резолират от изпълнителния директор на ръководител вътрешен одит, а при негово отсъствие – на упълномощен от изпълнителния директор служител, за осъществяване на предварителен контрол, преди поемане на задължението, съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/.
(2) Лицето, осъществяващо предварителния контрол по ал. 1, изготвя докладна записка до изпълнителния директор за резултатите от осъществената от него дейност. Когато са констатирани несъответствия – документите се връщат за коригиране, съобразно с посоченото.

Чл. 12. (1) Проектът на документация за възлагане на обществена поръчка се утвърждава и подписва от изпълнителния директор на БСТ.
(2) Подписаното решение за откриване на процедурата и обявлението, се изпращат в Агенцията за обществени поръчки за публикуването им в РОП/TED.
(3) Подписаното решение за откриване на процедурата, обявлението и документацията за участие се публикуват в Профила на купувача.
(4) В деня на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки се изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка - БТА, до най-малко три печатни медии и до най-малко три лицензирани радио- и телевизионни оператори. В съобщението се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението. Разпечатка от изпратеното съобщение се предоставя на директор/служител на ДПОП.

Чл. 13. Утвърдената документация на хартиен носител се предава от изпълнителния директор, а на електронен носител се предава от ръководителя на съответната работна група на служител в отдел „Обществени поръчки“, ДПОП който:
1. Предава подписаните документи на директор дирекция „Обща администрация“ (ДОА) за извеждане;
2. Подготвя за изпращане в 7 – дневен срок изискуемата се документация и информация по чл. 5, ал. 1 от ППЗОП до Агенция за обществени поръчки;
3. Подготвя за изпращане покани до определените кандидати в процедурата /при процедури на договаряне/;
4. Публикува/предава за публикуване в Профила на купувача в съответните нормативноопределени срокове, подлежащите на публикуване документи;
5. В случаите по чл. 14 от Правилата, публикува/предава за публикуване подготвени разяснения по документацията в 4-дневния срок за предоставянето им;
6. Подготвя за изпращане уведомителните писма до участниците, проверява получаването на кореспонденцията, връщането на обратните разписки и проследява спазването на сроковете;
7. Съвместно с председателя на комисията по чл. 34 ЗОП, подготвя информация за освобождаване, задържане, усвояване на гаранциите за участие в процедурата, която предава на ДФС и я публикува/предава за публикуване в Профила на купувача;
8. Подготвя на определен/и от изпълнителния директор служител/и на БСТ заповед за осъществяване контрол по изпълнението на сключения договор/рамково споразумение;
9. Води регистъра по чл. 39 от настоящите Правила;
10. Подготвя и изпраща документи и информация до АОП във връзка с процедурата, изпълнението и прекратяването на договора за обществена поръчка, въз основа на подадена му информация/данни;
11. Подготвя и публикува/предава за публикуване в Профила на купувача, изискуемите се документи и информация, като следи за спазване на нормативноопределените за това срокове.

Чл. 14. (1) В случаите, когато лице, поиска писмено разяснение по документацията за участие, ръководителят на работната група/лицата, които са я изготвили, съвместно с директор ДПОП/лице с юридическо образование, подготвят и представят за подпис на изпълнителния директор/определено от него лице, отговора. Разяснението се публикува в Профила на купувача и се изпраща на лицата, ако са посочили електронен адрес, при спазване изискванията на чл. 29 ЗОП.
(2) Решение за промяна или Решение за прекратяване на процедура по ЗОП, се изготвят от ръководителя на работната група, съвместно с директор ДПОП /лице с юридическо образование, при наличие на основания за това. Същите се представят за подпис на изпълнителния директор, като след извеждането им в деловодната система, се изпращат до Агенцията за обществени поръчки за публикуване в РОП/TED и за публикуване в Профила на купувача, ведно с необходимите информация и /или документи.

Чл. 15. Служител от отдел „Обществени поръчки“, ДПОП, съвместно с ръководителя на работната група по чл. 8, организират предоставянето на директор ДПОП/друг правоспособен юрист/ на заверени копия на необходима документация/документи, във връзка със съдебни производства или процедури пред Комисията за защита на конкуренцията/ Върховния административен съд.

Чл. 16. (1) Офертите/заявленията на кандидатите в обществената поръчка се приемат и съхраняват от ДОА до предаването им на комисията по чл. 34 ЗОП.
(2) При приемане на оферта, върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часа на получаването, името на приносителя /ако не е чрез куриерска служба или по пощата/ и посочените данни се записват във входящ регистър.
(3) Не се приемат и се връщат незабавно оферти, които са представени след изтичане на крайния срок /17.00 часа на датата, посочена като краен Срок за получаване на оферти в обявлението или в съответно решение за промяна/ или в незапечатан или скъсан плик. Не се приемат и оферти, върху плика на които липсва информация относно наименование и адрес на участника/кандидата, обозначение на предмета и обособената позиция на обществената поръчка, за която се подава офертата. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 2.
(4) Получените оферти, заедно с изготвен от служителя списък с участниците и представените оферти, се предават на председателя на комисията по чл. 34 ЗОП в деня, определен за отваряне на офертите.
(5) До приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка офертите и цялата документация се съхраняват от председателя на комисията по чл. 34 ЗОП. След приключване на процедурата цялата документация, заедно с офертите се предават от председателя на комисията по чл. 34 ЗОП с опис в ДОА и се архивират по реда на чл. 36 от Правилата.

Чл. 17. (1) След изтичане на срока, в който следва да бъдат подадени оферти за съответна процедура, изпълнителният директор със заповед назначава комисия за разглеждането, оценката и класирането им.
(2) Проектът на заповед се подготвя от служител в отдел „Обществени поръчки“, ДПОП и се съгласува с директора на дирекцията, а така също и с директорите на дирекции в ЦУ на БСТ, чиито служители са включени в нейния състав.
(3) Съставът на комисията следва да отговаря на изискванията, посочени в чл. 34, ал. 2-4 ЗОП, а членовете й – подписват декларация по чл. 35 ЗОП. Резервните членове на комисията, ако такива са определени, подписват декларация по чл. 35 ЗОП в момента на реалното им привличане в работата на комисията.

Чл. 18. (1) Комисията по чл. 34 ЗОП извършва разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти в съответствие с правилата на ЗОП и предвиденото в Документацията за участие;
(2) Комисията може да излъчва определен свой член, който да привежда в изпълнение взети от нея решения и да осъществява от нейно име комуникация с участниците/Възложителя.
(3) В случай, че даден документ, изготвен и подписан от членовете на комисията по чл. 34 ЗОП, подлежи на изпращане до участниците, същият може да бъде изпратен по електронната поща по реда на ЗЕДЕП, чрез придружително писмо подписано от Възложителя.

Чл. 19. (1) Председателят на комисията по чл. 34 ЗОП предава на изпълнителния директор или изрично упълномощено от него лице, протокола по чл. 72 ЗОП за осъществяване на контрола по чл. 36а ЗОП в определения в закона срок.
(2) В случай, че при контрола няма установени нарушения или ако има – след тяхното отстраняване, председателят на комисията по чл. 34 ЗОП съвместно с директор ДПОП/лицето с юридическо образование, включено в състава на комисията, изготвят проект на решение за класиране и го представят на изпълнителния директор за подписване.

Чл. 20. (1) След подписване на решението по чл. 73 ЗОП, същото се предава в отдел „Обществени поръчки“, ДПОП, ведно с протоколите от работата на комисията за изготвяне на уведомителни писма до кандидатите и подготвянето им за публикуването му в Профила на купувача в законоустановените срокове.
(2) Уведомителните писма, ведно със заверено за вярност с оригинала/оригинала на решението по чл. 73 ЗОП, се изпращат на участниците по ред, посочен в документацията за участие.

Чл. 21. (1) Договор/рамково споразумение с участник/кандидат, определен за изпълнител на обществената поръчка, се сключва при спазване на изискванията на чл. 41-43 ЗОП.
(2) Договорът/рамковото споразумение по ал. 1 се изготвя съвместно от председателя на комисията по чл. 34 ЗОП и от директор ДПОП/лице с юридическо образование, които го сверяват за съответствие с проекта в документацията и вписват в него допълнителните условия, съгласно офертата на участника обявен за изпълнител, ако има такива.
(3) Договорът по ал. 1 се изготвя в 3 екземпляра, окомплектова се с приложенията, неразделна част от него, и се съгласува от членовете на комисията – служители на БСТ.
(4) След получаване на документ, удостоверяващ представянето на гаранция за изпълнение както и останалите изискуеми се документи по ЗОП и документацията за участие, съгласуваният по реда на ал. 3 и подписан от избрания изпълнител договор, се представя за подпис от главния счетоводител и изпълнителния директор на БСТ.
(5) Подписаният договор се извежда в деловодството на БСТ и се вписва в регистъра по чл. 39 от Правилата. Единият оригинален екземпляр на договора, заедно с всички приложения към него, се съхранява в деловодството на предприятието от директор ДОА, вторият оригинален екземпляр – в ДФС, а третият - се предава на изпълнителя. Копие от договора и всички приложения към него, се прилагат към досието на обществената поръчка.
(6) Съответствието на представените банкови гаранции за добро изпълнение с клаузите на договора и действителността им се проверява по реда на чл. 35 от Правилата.
(7) Плащанията по договорите за възлагане на обществени поръчки се осъществяват в предвидените в тях срокове, след представяне и проверка на необходимите документи, указани в договора. Плащанията се извършват от служители в отдел „Финансово-счетоводен“, ДФС.

Чл. 22. (1) Със заповед на изпълнителния директор на БСТ се вменява задължение на служител/и от БСТ за извършване на контрол за изпълнението на сключения договора за възлагане на обществена поръчка.
(2) Служителят по ал. 1, следи за качеството и за срока на изпълнение на поръчката, за спазване клаузите на договора, в т.ч. и за ненавдишаване на предвиден в него финансов ресурс за изпълнението му, за срока на валидност на банковата гаранция, за условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение; подготвя информация за извършените плащания по него в съответствие с чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП и я предава за публикуването й в Профила на купувача.
(3) В случай на неизпълнение на договорни задължения, служителят по ал. 1, съгласувано с прекия си ръководител /ако има такъв/ незабавно уведомяват писмено изпълнителния директор за всеки конкретен случай.

Чл. 23. (1) В 30- дневен срок от датата на сключване на договор за обществена поръчка служител от отдел „Обществени поръчки“, ДПОП изпраща необходима информация до изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки/ТЕD, а договорът, ведно със задължителните приложения, се публикува на Профила на купувача. На Профила на купувача се публикуват и допълнителните споразумения, договор/и за подизпълнение, допълнително/и споразумение/я към него, в срок от 30 дни от получаването/изготвянето на съответен документ.
(2) В срок до 15 дни от изпълнението/прекратяването/развалянето на договор, сключен в следствие на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка /в т.ч. и въз основа на рамково споразумение/, служителят по чл. 22, ал. 1 от Правилата, съвместно със служител от отдел „Финансово-счетоводен“, ДФС, подготвя справка за сумата, изплатена по договора /и за остатъка, който предстои да бъде изплатен по същия договор/, която се входира в деловодството на ЦУ на БСТ.
(3) Директор ДОА незабавно насочва справката за резолюция от изпълнителния директор към ДПОП.
(4) Въз основа на справката, изготвена по реда на ал. 2, в едномесечен срок от приключване изпълнението на договор за обществена поръчка или от неговото прекратяване служител от отдел „Обществени поръчки“, ДПОП изпраща до изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация за изпълнен договор, като същата се публикува и на Профила на купувача.

Чл. 23а. Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка, се подготвя от Председателя на комисията по чл. 35 ЗОП и се предава от него за публикуване в Профила на купувача.

ГЛАВА IV
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл. 24. Възлагането на обществени поръчки в БСТ, които имат стойности без ДДС попадащи в праговете, определени в чл. 14, ал. 4 от ЗОП, се извършва въз основа на заповеди на изпълнителния директор, издадени в изпълнение на решение на Управителния съвет на БСТ по чл. 5, ал. 4 или чл. 7, ал. 1 от настоящите Правила.

Чл. 25. Изпълнителният директор със заповед определя длъжностните лица, които следва да подготвят проект на публична покана, технически спецификации, проект на договор и указания за подготовка на оферта като посочва, приетия от Управителния съвет на БСТ предмет на поръчката и прогнозната й стойност, посочва срок за изпълнение на възложеното и друго специфично.

Чл. 26. (1) Определените длъжностни лица подготвят проект на публична покана, технически спецификации, проект на договор и образци на изискуеми се документи от участниците, в съответствие с чл. 101б, ал. 1 ЗОП, които представят на изпълнителния директор за утвърждаване с докладна записка.
(2) Утвърдената публична покана се извежда в деловодството на БСТ и се изпраща от определените длъжностни лица до АОП за публикуване в Портала за обществени поръчки.
(3) В деня на публикуване на публичната покана в Портала за обществени поръчки, поканата, заедно с приложенията към нея се публикува и на Профила на купувача на интернет страницата на Възложителя.
(4) В деня на публикуване на публичната покана, се изпраща съобщение за поканата по електронен път до средствата за масово осведомяване - БТА, до най-малко три печатни медии и до най-малко три лицензирани радио- и телевизионни оператори. Разпечатка от изпратеното съобщение се предоставя на директор/служител на отдел „Обществени поръчки“, ДПОП. Съобщението не може да съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на Портала за обществени поръчки.

Чл.27. (1) Едновременно с утвърждаването на публичната покана и приложенията към нея, изпълнителният директор определя със заповед: комисия, която да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти и да класира участниците; определя длъжностно лице, което от негово име да изготвя и публикува в Профила на купувача, писмени разяснения по условията на обществената поръчка; определя длъжностно лице, което да осъществява контрол при изпълнението на сключения договор в резултат на приложения ред за събиране на оферти или реда по чл. 101д, ал. 2 ЗОП.
(2) Заповедта по ал. 1 се подготвя от служител в отдел „Обществени поръчки“, ДПОП, съгласувана с директора на дирекцията и ръководителя на структурните звена в ЦУ на БСТ, чиито служители са включени в заповедта. Назначените длъжностни лица са винаги нечетен брой, не по-малко от трима.
(3) В комисията по ал. 1 се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

Чл. 28. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, длъжностното лице, определено със заповедта по чл.27, ал.1 от Правилата, най-късно на следващия ден изготвя писмени разяснения по условията на поръчката, които в същия ден се публикуват в електронната преписка на съответната обществена поръчка в Профила на купувача.

Чл. 29. (1) Офертите по чл. 101а ЗОП се представят в деловодството на БСТ, в срока за представяне, посочен в публичната покана /17.00 часа на датата, посочена като краен Срок за получаване на оферти в публичната покана/. Същите се обработват от ДОА по реда на чл. 16 от Правилата.
(2) След изтичане срока за подаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 7 (седем) работни дни, следващ деня на публикуване на поканата в Профила на  купувача, назначената комисия с протокол получава от служител от ДОА постъпилите оферти.
(3) Членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 3 ЗОП.
(4) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата посочени в чл. 68, ал. 3 ЗОП. След отваряне на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител на присъстващите участници да подпише техническите и ценови предложения.

Чл. 30. (1) Комисията разглежда постъпилите офертите, като съблюдава следния ред /етапи/:
Етап I - Проверка за съответствие на представените документи с поставените от Възложителя изисквания за лично състояние, технически възможности и/или квалификация на офериращите лица. Определяне на офертите, отговарящи на поставените от Възложителя изисквания за лично състояние, технически възможности и/или квалификация на офериращите лица посочени в Публичната покана.
Етап II - Проверка за съответствие на представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката с поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на поръчката, посочени в Техническите спецификации. Определяне на офертите, отговарящи на поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на поръчката.
Етап III - Проверка дали размерът на представеното ценово предложение не надвишава посочената в Публичната покана прогнозна стойност. Оферти, чиито ценови предложения надвишават посочената в Публичната покана прогнозна стойност, не подлежат на оценка и се определят за невалидни.
(2) Комисията извършва оценка на валидно представените оферти съгласно критерия, показателите и методиката, посочени в Публичната покана.
(3) За валидно представени оферти, комисията приема тези оферти, които отговарят напълно на поставените от Възложителя изисквания в Публичната покана, приложенията към нея и на императивно необходимото по закон съдържание, в т.ч. и чл. 70 ЗОП и в които посоченият финансов ресурс за изпълнението им не надвишава посочената в Публичната покана прогнозна стойност.
(4) Оферти, за които на който и да е етап от посочените в ал. 1, бъде констатирано, че не отговаря на поставено от закона и/или от възложителя изискване, следва да бъдат определяни за невалидни, документите от последващите папки не се разглеждат и същите не се оценяват и класират. 
(5) Комисията изготвя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците по предварително определения в Публичната покана критерий: „икономически най-изгодна оферта” или „най-ниска цена”.
(6) Комисията представя на изпълнителния директор за утвърждаване протокола за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, заедно с предложение за сключване на договор с офериращо лице, класирано на първо място.
(7) След утвърждаване, протоколът в един и същи ден се изпраща на всички участници и се Публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 ЗОП.
(8) В случай, че нито една оферта не отговаря на поставените в публичната покана и документацията за участие изисквания, комисията прави предложение изпълнението на поръчката да не бъде възлагано в резултат на събраните по този ред оферти.

Чл. 31. (1) Изпълнителният директор сключва писмен договор с класираното на първо място офериращо лице, в съответствие с приложения към Публичната покана проект и който съдържа всички предложения от офертата на това лице.
(2) Договорът по ал. 1 се изготвя в 3 екземпляра от служител в отдел „Обществени поръчки“, ДПОП, окомплектова се с приложенията, неразделна част от него, и се съгласува от членовете на комисията по чл.27, ал.1 от Правилата, директор ДПОП и от директора на дирекция ФС.
(3) След получаване на изискуемите се по чл. 101е, ал.2 от ЗОП документи, съгласуваният по реда на ал. 2 и подписан от избрания изпълнител договор, се представя за подпис от главния счетоводител и изпълнителния директор на БСТ.
(4) Подписаният договор се извежда в деловодството на БСТ и се вписва в регистъра по чл. 39 от настоящите вътрешни правила, след което се публикува в Профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 ЗОП, заедно с всички приложения към него. Единият оригинален екземпляр на договора, заедно с всички приложения към него, се съхранява в деловодството на предприятието – в ДОА, вторият оригинален екземпляр – в ДФС, а третият - се предава на изпълнителя. Копие от договора и всички приложения към него, се прилагат към досието на обществената поръчка.
(5) Изпълнителният директор може последователно да предложи сключване на договор при условията на чл.101е, ал. 1 и ал. 2 с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:
1. откаже да сключи договор;
2. не представи някой от документите по чл.101е, ал. 2 ЗОП;
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 ЗОП.

Чл. 32. (1) Изпълнителният директор по предложение на комисията по чл.27, ал.1 от Правила, може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.

Чл. 33. Когато не е подадена нито една оферта изпълнителният директор, може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол. В тези случаи изпълнителният директор е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101б, ал.1 ЗОП и от техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата.

Чл. 34. Лицето, извършващо контрол на договора, изготвя своевременно, в сроковете посочени в ЗОП, информацията по чл. 22б, ал. 2, т. 14 и предоставя в отдел „Обществени поръчки“, ДПОП за публикуване в електронната преписка на обществената поръчка в Профила на купувача.

ГЛАВА V
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл. 35. (1) Възлагането на обществени поръчки, чиито стойности без ДДС са в праговете на посочените по чл. 14, ал. 5 ЗОП се осъществява в съответствие с посочения в закона ред. В тези случаи ръководителят на съответното структурно звено на БСТ, отговаряща за дейностите по предмета на обществената поръчка, докладва на изпълнителния директор за необходимостта от осъществяване на разхода.
(2) В случаите когато се сключва писмен договор по реда на ал. 1, същият се съгласува и подписва по реда, определен в Правилата за деловодната дейност в ЦД на БСТ.
 
ГЛАВА VI
ГАРАНЦИИ, КОНТРОЛ и СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Чл. 36. (1) Гаранциите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и за изпълнение на сключените в резултат от тях договори, се представят под формата на парична сума или банкова гаранция.
(2) В случай, че гаранцията за изпълнение на договорите по ал. 1 се представя под формата на банкова гаранция, служител от отдел „Обществени поръчки“, ДПОП с юридическо образование, проверява съответствието на гаранцията с клаузите на договора и документацията. Оригиналът на банковата гаранция се предава за съхранение от директор ДФС или се съхранява в досието на обществената поръчка.
(3) За проверка на валидността и действителността на представена банкова гаранция за изпълнение на договор до банката – издател може да се изпрати писмено запитване, изготвено от служител/и от ДФС и/или от ДПОП.
(4) В случай, че гаранцията за участие или изпълнение на договорите по ал. 1 се представя под формата на парична сума, служител/и от отдел „Финансово-счетоводен“, ДФС, проверяват наличието й по банкова сметка на предприятието.

Чл. 37. След приключване на процедура по възлагане на обществена поръчка/събиране на оферти по реда на глава 8А ЗОП, служител от отдел „Обществени поръчки“, ДПОП, заедно с председателя на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране/длъжностно лице, определено по реда на чл. 27, ал. 1 от Правилата, окомплектоват досие на поръчката, което се съхранява в съответните сроковете по чл. 58а, ал. 6 или чл. 101 ж ЗОП.

Чл. 38. (1) Окомплектованото досие съдържа цялата събрана в хода на процедурата документация, включително копия на постъпилите жалби, информация за изпратени и публикувани документи  и др. Документите се подреждат по реда на съставянето им.
(2) В едномесечен срок след сключване на договора за възлагане на обществената поръчка/ рамковото споразумение, окомплектованото досие се предава срещу подпис на директор ДОА за архивиране, придружено с опис, съдържащ видовете документи, броя страници и датата на предаване.

Чл. 39. В отдел „Обществени поръчки“, ДПОП се води регистър на откритите и проведени процедури по ЗОП, събирания на оферти по реда на гл. 8А ЗОП и на сключените въз основа на тях рамковите споразумения и/или договори.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Настоящите правила са приети с Решение по т. 2 от Протокол № 45/02.10.2014 г. на Управителния съвет на БСТ, на основание чл. 8б ЗОП и чл. 16, т. 6 УПБСТ и влизат в сила считано от 01.10.2014 г.
(2) Настоящите правила могат да бъдат изменяни и допълвани по реда на тяхното приемане.
§ 2. Настоящите вътрешни правила отменят „Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки в ДП „Български спортен тотализатор“ приети с решение по т. 3 от Протокол № 17/18.12.2013 г. от Управителния съвет на БСТ, изм. с Решение по т. 2 от Протокол № 38/09.07.2014 г. на Управителния съвет на БСТ.
§ 3. „Правилата за деловодната дейност в Централна дирекция на Българския спортен тотализатор“, утвърдени с решение по т. 4 от Протокол № 8/27.09.2013 г. от Управителния съвет на БСТ, се прилагат доколкото не противоречат на настоящите правила.
§ 4. Измененията в настоящите правила са приети с Решение по т. 1 от Протокол № 13/30.06.2015 г. на Управителния съвет на БСТ и влизат в сила от 01.07.2015 г.

 

 

…………………………………………………………..
ДАМЯН ДАМЯНОВ,
          ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
          ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”


Приложение № 1

ЗАЯВКА
ЗА НЕОБХОДИМОСТИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВО, ДОСТАВКИ, УСЛУГИ, ПРОЕКТИ

От.........................................................................................................................(структурно звено)

1. Вид на потребностите за следващата календарна година (строителство, доставки, услуги, проект) и краен срок в който следва да бъдат сключени съответните договори:….
2.  Описание на обекта и предмета на обществената поръчка (подробно описание на потребностите и количество):
3. Обща стойност на договора (за всяка поръчка поотделно, на база на предходни поръчки със същия обект или след изискване на информация от дирекция ФС)..............................................................................лв. без ДДС.

 

Дата:.........................г.

 

Изготвил информацията: …………………………………
(подпис, име фамилия и длъжност)

 


 

Приложение № 2

КОНТРОЛЕН ЛИСТ
ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ по ред

Обект на обществената поръчка /година на провеждане

Наименование на    документа от досието/цялото досие

Взел (име, длъжност) Дата Подпис

Предал (име, длъжност) Дата Подпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign