Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 24.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.09.2018 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2018-08
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 9080347
Статус: Възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща предоставянето на услуги, обхващащи извършването на задължителни профилактични медицински прегледи съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3/28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците и  Наредба №7/ 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи по отношение на служителите и работниците на ДП „Български спортен тотализатор“ /БСТ/Възложител/, през 2018 г.
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign